2016. március 25., péntek

Hegyibeszéd - másként... 2. rész / Bergpredigt - anders... Teil 2Kafarnaumi táj


Iriza mellé ültem, örültem, hogy viszontlátom régi barátnőmet. Salome és Serafim is ott voltak. Úgy éreztem magam, mint egy nagy családban. Iriza rám nézett nagy, barna szemével és mosolyogva kérdezte: „Boldog vagy?” Bólintottam, és így feleltem: „Minden rendben. Veletek mi történt?” „Arra használtuk fel az időt, hogy jól érezzük magunkat. Mindannyiunk számára világos, hogy most épp valamire felkészülünk. Amint megérkezett a hír, hogy Jézus megint magához hív bennünket, boldogok voltunk, és azonnal elindultunk. Azt hiszem, valami különleges fog történni. Nézd csak, mennyi embert gyűjtött maga köré, milyen sokakat megérint, pusztán jelenléte által! Senki más nem tudná ezt elérni, csak ő!” Majd így folytatta: „Azt hiszem, fel sem tudom fogni, milyen nagy ajándék számunkra, hogy olyan közelről megismerhettük őt! Csak most kezd bennem tudatosulni, hogy látom a tömegeket hozzá áramlani!”

Amikor bealkonyodott, Jézus mindenütt olajlámpásokat gyújtatott, melyek a beköszöntő éjszakát megvilágították. Némi nyugtalansággal észleltük, hogy körülöttünk római katonák gyülekeztek, akik azt tudakolták, mi történik. Nem messze tőlünk letelepedtek, és csak figyeltek minket. Nem láttuk fegyvereiket és nem tudtuk szándékukat sem, vajon közbe avatkoznának-e, ha valami történik. Jézus hihetetlen nyugodtsággal és szeretettel volt teljes. Beszélt az emberekkel, és foglalkozott tanítványaival. Az övéi felnőttek. Már hozzájuk is mentek az emberek, ők pedig készek voltak szeretettel válaszolni, tanácsot adni nekik.

Amint az idő előrehaladt, Jézus felment a dombra, hogy mindenki felismerhesse. Bennünket és tanítványait megkért: „Gyertek ide! Üljetek körém, közel!” Ebben a pillanatban azonban megmozdultak a rómaiak, odajöttek és el akarták zárni az utunkat. „Mi folyik itt?” - kiáltottak ránk. A parancsnokuk közelebb ment Jézushoz és megkérdezte: „Mire készültök itt?” Jézus nyugodtan ránézett: „Az urad megparancsolta, hogy azt tedd, ami a te dolgod. Az én uram megparancsolta nekem, ami az én dolgom. Szolgáljuk mindketten az urunkat!” A parancsnok így felelt: „Engem azért küldött az én feljebbvalóm, hogy figyeljek, mi történik itt, és avatkozzak be, ha megint zavargásokra kerülne a sor.” Jézus szeretettel, határozottan válaszolt: „Megígérem neked, hogy nem lesznek itt zavargások. De vajon felismered, miért vagy itt? Bár római vagy, mégis egy vagy közülünk. Nem az én szavaimat keresed te is? Nem az én híremet követed?” Ezeket a szavakat a római légiósai nem hallották. A parancsnok odament alárendeltjeihez, és megparancsolta nekik, hogy az embertömegtől bizonyos távolságban posztoljanak. E szavakkal tért vissza: „Azt mondtam nekik, őrködjenek ott. Biztosítottam őket, hogy itt maradok, és azonnal jelt adok, ha nyugtalanság támad, hogy lépjenek közbe. Szívem azonban azt kívánja, hogy hallhassam szavaidat! Ó, Uram, megengeded, hogy itt maradjak?”

Jézus rápillantott, és így válaszolt: „Ezért jöttél. Én köszönöm neked, hogy gondoskodtál róla, hogy őrködj felettünk csapataiddal, hogy nyugodtan hirdethessük itt Isten Igéjét.” Hallottam a beszélgetést, és szórakoztató volt megfigyelni, hogyan fordította meg Jézus a helyzetet. A rómaiak már nem leselkedő ellenségeink voltak, hanem vigyáztak ránk! Az ellenség szívét szerető őrök szívévé változtatta át!

Jézus felállt a hegyre, mi pedig a közelében maradtunk. A hegy szép helyet kínált számunkra az olajfák alatt. Abban a kegyelemben volt részünk, hogy Jézus jelenlétében lehettünk. Nagy tolongás alakult ki, mindenki megpróbált a lehető legközelebb hozzá helyet találni. A tanítványok segítettek, hogy mindenki az Úr közelében kapjon helyet, úgy, hogy mindannyian hallhassák őt. Eltartott egy darabig, míg az embertömeg megnyugodott. Minden életkorú ember megtalálható volt itt, családokat láttam gyerekekkel, öregeket és fiatalokat. Sok arcon az izgatottság jelei voltak láthatóak, ahogyan az Úr szavaira vártak. Míg végül Jézus felállt és beszélni kezdett: „Palesztina népe, köszönöm nektek, hogy szívetek meghallotta hívásomat és eljöttetek! Szívetek hangja, mely sokakat közületek hosszú útra vezetett, legyen megjutalmazva! A menny a legszentebb éjszakákat hirdeti most meg, amelyeket Palesztina népének ajándékozok. Mindannyian keresésben vagytok. Mindannyian keresitek az utat. Azért jöttem, hogy megvilágosítsam, fényessé tegyem és előkészítsem számotokra ezt az utat!

Mindenki, aki ide jön, legyen üdvözölve, akár barát, akár ellenség! Mindenki közületek ismerje fel a mellette ülőt barátjaként! Ami itt uralkodni fog, az nem különböző kultúrák harca. Amit itt meghirdetünk, az a szeretet szellemének kultúrája, ami minden népet egyesít. Ismerem a hírt, ami az országot járja: sokan közületek azt remélik, hogy itt a zsidók új királyát láthatjátok, akit fel akartok éleszteni. Íme, ezeket az igéket hirdetem nektek: Nem e világból való király vagyok, és nem azért jöttem, hogy uralkodjak, hanem az igazságosság kardja vagyok! Azért jöttem, hogy megváltást hozzak! A megváltás szavait Isten a Mennyből hozzátok intézi majd, és ezeken az éjszakákon általam juttatja el fületekhez. Mindannyian áldottak vagytok! Senki, aki a szeretet hangját hallotta, soha többé nem lesz elfelejtve, az időkön át soha többé nem talál rá a halál, csak az újjászületés.


Nézzetek most azokra, Palesztina népe, minden népek népe, más országok népei, akik engem körülvesznek! Itt olyan emberek ülnek, akik már régóta kísérik utamat. Isten hangjának hívó szava már mindannyiukat megtalálta. Titeket pedig, akik itt ültök, mindannyiótokat kiválasztott Isten hangja. Az engem körülvevő körbe tartozók, akik már lábaimnál ülve régóta hallgatják szavaimat, ők hozzátok fognak menni, a világba fognak menni, hogy üzenetemet hirdessék sok országban. De közöttetek, akiket itt látok magam előtt, sokakat találok, akik Isten Világának egy kapuját hordozzák magukban. Ma este megtalálják egymást azok, akik engem kísérnek. Engem azok követnek majd, akik a Földet kísérik, akik minden népet kísérnek, és Isten hangját hirdetik. Ma az én szavaimat hallgatjátok, de a jövőben az ő szavaikat hallgatjátok majd. Hiszen őbennük is ott van az isteni igazság igéje.”

És Jézus szólt: „Az a száznyolc, akit ma hívtam, álljatok fel! Hadd lásson benneteket a nép, mint az isteni ige hirdetőit! Ég és Föld közötti kapuk őrei, halljátok szavamat és ismerjétek fel önmagatokat szívetekben! A szívetekben kinyílnak a kapuk, egy kör jön létre körülöttem, aki a Krisztusfény megtestesítője, minden világ összes szeretetének megtestesítője vagyok. Azért jöttem, hogy szeretetemmel megvilágosítsam ezt a Földet, megváltsam és meggyógyítsam a Földet. Azért jöttem, hogy felismerjelek benneteket! Álljatok föl immár!

folyt. köv. 

------------------------------------------------------------------------ 

Ich setzte mich zu Irisa, denn ich freute mich, meine alte Freundin wiederzusehen. Auch Salome war da und Seraphim. Ich fühlte mich wie in einer großen Familie. Irisa sah mich mit ihren warmen Augen an. Sie fragte mich lächelnd: „Bist du glücklich?“ Ich nickte und sagte: „Alles ist gut. Wie ist es euch ergangen?“ „Wir haben die Zeit genutzt, um es uns gut gehen zu lassen. Uns allen ist klar, wir bereiten uns auf etwas vor. Als die Nachricht kam, dass Jesus uns wieder zu sich ruft, waren wir glücklich und sind sofort aufgebrochen. Ich glaube, es wird etwas Besonderes passieren. Sieh mal, wie viele Menschen er um sich sammelt, wie viele Menschen von ihm berührt werden, nur durch seine Anwesenheit. Kein anderer als er könnte das vollbringen.“ Sie sagte: „Ich glaube, ich kann noch gar nicht fassen, welches Geschenk uns zuteil wurde, dass wir ihn so nah kennenlernen durften. Jetzt, wo die Massen zu ihm strömen, wird mir das erst bewusst.“
Als die Dämmerung einfiel, ließ Jesus überall Öllichter anzünden. Die Nacht, die einbrach, wurde erhellt. Wir nahmen mit einiger Unruhe war, dass sich römische Soldaten um uns sammelten, die auskundschafteten, was vor sich ging. Sie hatten einen Platz abseits von uns eingenommen und beobachteten uns nur. Unübersehbar waren ihre Waffen und ihre Bereitschaft einzugreifen, wenn etwas geschah. Jesus hatte eine unglaubliche Ruhe, eine unglaubliche Liebe. Er sprach mit Menschen und er kümmerte sich um seine Jünger. Die Seinen waren erwachsen geworden. Schon kamen die Menschen auch zu ihnen, und sie waren bereit, ihnen mit ihrer Liebe Antworten zu geben, sie zu betreuen.
Als die Stunde fortgeschritten war, ging Jesus auf den Hügel, so dass ihn alle erkennen konnten. Er bat uns und seine Jünger: „Kommt zu mir. Setzt euch nah um mich.“ In diesem Moment aber bewegten sich die Römer und kamen auf uns zu und wollten uns den Weg versperren. „Was geht hier vor sich?“ herrschten sie uns an. Ein Hauptmann näherte sich Jesus und fragte: „Was habt ihr hier vor?“ Jesus sah ihn ruhig an: „Dein Herr hat dir befohlen, was du zu tun hast. Mein Herr hat mir befohlen, was ich zu tun habe. Lass uns beide den Dienst an unseren Herren tun.“ Der Hauptmann sagte zu ihm: „Mich hat mein Herr geschickt, um aufzupassen, was hier passiert, um einzuschreiten, wenn es wieder Unruhen geben sollte.“ Jesus war liebevoll gefasst: „Ich verspreche dir, dass es hier keine Unruhen geben wird. Aber erkennst du, warum du hier bist? Zwar Römer, aber dennoch einer, der zu uns gehört. Suchst du nicht auch meine Worte, folgst meinem Ruf?“ Diese Worte hatten seine römischen Legionäre nicht gehört. Der Hauptmann ging zu denen, die ihm unterstanden, und gebot ihnen, sich abseits der Menschenmenge zu postieren. Er kam zurück mit den Worten: „Ich habe ihnen gesagt, dass sie Wache stehen sollen. Ich habe ihnen versichert, dass ich hier bleiben werde und, wenn es irgendeine Unruhe gibt, ihnen sofort ein Zeichen gebe, um einzuschreiten. Mein Herz aber wünscht sich, dass ich deine Worte höre, oh Herr, erlaubst du mir hierzubleiben?“

Jesus sah ihn an und antwortete ihm: „Dafür bist du gekommen. Ich danke dir, dass du dafür gesorgt hast, dass du uns sogar bewachst mit deinen Truppen, damit wir hier in Ruhe die Worte Gottes verkünden können.“ Ich hatte dieses Gespräch mit angehört, und ich fand es sehr amüsant zu bemerken, dass Jesus es geschafft hatte, die Situation umzukehren. Die Römer waren nicht mehr unsere lauernden Feinde, sondern sie bewachten uns nun. Er hatte das Herz der Feinde in die Herzen von liebenden Wächtern verwandelt.
Jesus stellte sich auf den Berg. Wir blieben in seiner Nähe. Der Berg bot uns schöne Plätze unter Olivenbäumen. Wir hatten die Gnade, in Jesu Gegenwart zu sein. Es gab ein großes Gedränge, alle versuchten, so nahe an ihn heranzukommen wie möglich. Die Jünger sorgten dafür, dass jeder einen Platz bekam in der Reichweite des Herrn, so dass sie ihn hören konnten. Es dauerte eine Weile, bis die Menschenmenge Ruhe gefunden hatte. Alle Altersgruppen waren da, Familien mit Kindern bemerkte ich, Alte und Junge. Viele Gesichter warteten mit Spannung auf die Worte des Herrn. Bis Jesus aufstand und zu sprechen begann: „Volk von Palästina, ich danke euch, dass euer Herz meinen Ruf vernommen hat und ihr hierher gekommen seid. Die Stimme eures Herzens, die manchen von euch einen langen Weg beschieden hat, soll belohnt werden. Verkündet aus dem Himmel sind die heiligsten Nächte, die ich dem Volk Palästina schenke. Jeder von euch ist auf der Suche. Jeder von euch sucht den Weg. Ich bin gekommen, um euch diesen Weg zu erläutern, zu erhellen und zu bereiten.
Jeder, der hierher kommt, ist willkommen, ob Freund oder Feind. Jeder von euch soll den Nächsten, der neben ihm sitzt, als Freund erkennen. Was hier walten soll, sind nicht Kulturen, die sich anfeinden. Was wir hier einläuten, ist die eine Kultur des Geistes der Liebe, die alle Völker vereint. Mir ist die Kunde bewusst, die durch das Land geht. Viele von euch hoffen, dass ihr hier den neuen König der Juden seht, den ihr auferstehen lassen wollt. Lasst mich euch diese Worte verkünden: Ich bin nicht ein König von dieser Welt und nicht gekommen, um meine Herrschaft zu errichten, sondern ein Schwert der Gerechtigkeit. Ich bin gekommen, um Erlösung zu bringen. Die Worte der Erlösung wird Gott aus dem Himmel an euch richten und über mich in diesen Nächten zu euch kommen lassen. Jeder von euch ist gesegnet. Jeder von euch, der die Stimme der Liebe gehört hat, wird nie wieder vergessen werden, über die Zeiten hinweg nie wieder den Tod finden, sondern die Wiedergeburt.
Seht auf die, die mich umgeben, Volk Palästinas, Völker aller Völker, Völker aus anderen Ländern. Hier sitzen Menschen, die meinen Weg schon lange begleiten. Jeden von ihnen hat der Ruf der Stimme Gottes schon gefunden. Aber jeden von euch, der hier sitzt, hat die Stimme Gottes erkoren. Jener Kreis, der mich umgibt, die jetzt zu meinen Füßen schon lange meinen Worten lauschen, werden zu euch kommen, werden in die Welt gehen, um meine Botschaft zu verkünden in vielen Ländern. Aber unter euch, die ich vor mir sehe, finde ich viele, die ein Tor zu Gottes Welt in sich tragen. Am heutigen Abend werden sich jene finden, die mich begleiten. Mir folgen jene, die die Erde begleiten, die jedes Volk begleiten und die Stimme Gottes verkünden. Heute werdet ihr meinen Worten lauschen, aber in Zukunft werdet ihr ihren Worten lauschen. Denn auch in ihnen wohnt das Wort der göttlichen Wahrheit.“

Jesus sagte: „Jene hundertacht, die ich heute gerufen habe, steht auf. Lasst das Volk euch schauen als Verkünder des göttlichen Wortes. Hüter der Tore zwischen Himmel und Erde, vernehmt meine Worte und erkennt euch in euren Herzen. Die Tore in euren Herzen öffnen sich, ein Kreis will sich schließen um mich, der ich bin die Verkörperung der Christuslichtes, Verkörperung aller Liebe aller Welten. Ich bin gekommen, um mit meiner Liebe diese Erde zu erhellen, die Erde zu erlösen, die Erde zu heilen. Ich bin gekommen, um euch zu erkennen. Steht nun auf!“ 
Fortsetzung folgt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése